Omdømmebyggjing

 
Synleggjering.jpg
 
  • Synliggjøring av tydinga til energinæringane for sysselsetjing, verdiskapning og kompetanseutvikling i regionen, og moglegheitene som ligg i omstilling


Sekretariat for felles tiltak

 
Mål.jpg
 
  • Bidra til å bygga sterke kunnskapsklynger innan energiområdet i regionen

  • Forsterka satsinga på fornybar energi og miljøteknologi


Knutepunkt og nettverk

 
Nettverk.jpg
 
  • Utvikla strategiar for korleis regionen møter utfordringar og moglegheiter som utviklinga i energisektoren fører med seg på regionalt plan

  • Styrka dialogen og samarbeidet mellom næringane, utdanningsinstitusjonar, FoU-aktører, partane i arbeidslivet og politikarar på alle nivå